Soviet-Empire.com U.S.S.R. and communism historical discussion.
[ Active ]
[ Login ]
Log-in to remove these advertisements.

U.S.S.R. National Anthem, Russian transliterated (1977)

POST REPLY
Soviet cogitations: 1350
Defected to the U.S.S.R.: 04 Jan 2003, 15:32
Ideology: None
Webmaster
Post 07 Apr 2004, 19:04
National Anthem of the Soviet Union
(1977 version, Russian transliterated lyrics)

Soy'ooz neroosh'imi resp'ooblik svob'odnikh
Splot'ila nav'eki vel'ikaia Rus
Da zdr'avstvooyet sozdanni voley nar'odov
Yed'ini mog'oochi Sov'etski Soy'ooz

Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot


Skvoz g'odi siy'alo nam s'ontse svob'oodi
I L'enin vel'iki nam put ozar'il
Na pr'avoye d'elo on p'odnal nar'odi
na tr'ood i na p'odvigi nas vdokhnov'il

Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot


V pob'ede bessm'ertnih idey kommoon'izma
Mi v'idim grad'oosheye n'ashey strani
I kr'asnomoo zn'ameni sl'avnoj otch'izni
Mi b'oodem vsegd'a bezav'etno verni

Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot
Alternative Display:
Mobile view
More Forums: The History Forum. The UK Politics Forum.
© 2000- Soviet-Empire.com. Privacy.